Skip to main content

Bazuka značenje

šta znači Bazuka

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazuka voj. ručni reaktivni bacač.

Reč Bazuka sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: вој. ручни реактивни бацач.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b