Skip to main content

Bazalt značenje

šta znači Bazalt

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazalt (latinski basaltes, po Pliniju reč afrič-kog porekla) vulkanska stena sastavljena od plagioklasa, augita, i magnetita, javlja se u obliku slivova, kupa itd., odličan materijal za građevine

Reč Bazalt sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. басалтес, по Плинију реч африч-ког порекла) вулканска стена састављена од плагиокласа, аугита, и магнетита, јавља се у облику сливова, купа итд., одличан материјал за грађевине


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b