Skip to main content

Bazana značenje

šta znači Bazana

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazana (fr. basane) učinjena ili obojena jagnjeće, ovčija, ili teleća koža za kori-čenje knjiga; konta na konjičkim čakširama

Reč Bazana sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. басане) учињена или обојена јагњеће, овчија, или телећа кожа за кори-чење књига; конта на коњичким чакширама


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b