Skip to main content

Bazar značenje

šta znači Bazar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazar (pere. bazar) pijaca, vašarište, pokrivena čaršija na Istoku; u Evropi: radnja naročito sa luksuznom robom; dućan sa svakovrsnom robom; modni list sa mustrama za haljine.

Reč Bazar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. базар) пијаца, вашариште, покривена чаршија на Истоку; у Европи: радња нарочито са луксузном робом; дућан са сваковрсном робом; модни лист са мустрама за хаљине.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b