Skip to main content

Bazarn značenje

šta znači Bazarn

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazarn (fr. bazarne) vrsta finog burgund-skog vina.

Reč Bazarn sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. базарне) врста финог бургунд-ског вина.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b