Skip to main content

Baždar značenje

šta znači Baždar

Na latinici: Definicija i značenje reči Baždar (tur. bacdar od pere. bagdar, baždar) naplaćivač carine trošarinac, carinik; merač, kantardžija; kontrolor mera.

Reč Baždar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. бацдар од пере. багдар, баждар) наплаћивач царине трошаринац, цариник; мерач, кантарджија; контролор мера.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b