Skip to main content

Baždarina značenje

šta znači Baždarina

Na latinici: Definicija i značenje reči Baždarina (tur. bacdar od pere. baždar) l. taksa baždaru, meraču; 2. carina.

Reč Baždarina sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (тур. бацдар од пере. баждар) л. такса баждару, мерачу; 2. царина.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b