Skip to main content

Bazeitet značenje

šta znači Bazeitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazeitet (od grčke reči: basis) hen. svojstvo kiselina da se sa izvesnim količinama baznih oksida pretvaraju u soli; prisustvo jedne hemijske baze.

Reč Bazeitet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. басис) хен. својство киселина да се са извесним количинама базних оксида претварају у соли; присуство једне хемијске базе.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b