Skip to main content

Bazeologija značenje

šta znači Bazeologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazeologija (od grčke reči: basis, logia) nauka o osnovi-ma tela; osnovno učenje.

Reč Bazeologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. басис, логиа) наука о основи-ма тела; основно учење.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b