Skip to main content

Bazilika značenje

šta znači Bazilika

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazilika (od grčke reči: basilike) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sedištem arhonta basileusa u Ateni; potom, kod Grka i Rimljana: zgrada za trgovanje i pravne poslove koja se sastojala iz dve dvorane na stubovima, jedne za publiku, a druge za sudije (tribunal); tip prvih hrišćanskih crkava; saborna, glavna crkva (takođe: vasilika); aiat. glavna vena na pakoru-čici

Reč Bazilika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. басилике) првобитно код старих Грка: дворана са седиштем архонта басилеуса у Атени; потом, код Грка и Римљана: зграда за трговање и правне послове која се састојала из две дворане на стубовима, једне за публику, а друге за судије (трибунал); тип првих хришћанских цркава; саборна, главна црква (такође: василика); аиат. главна вена на пакору-чици


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b