Skip to main content

Bazilikalan značenje

šta znači Bazilikalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazilikalan (od grčke reči: basilike) u obliku bazili-ke, sličan bazilici.

Reč Bazilikalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. басилике) у облику базили-ке, сличан базилици.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b