Skip to main content

Bazilike značenje

šta znači Bazilike

Na latinici: Definicija i značenje reči Bazilike (od grčke reči: Basileus) pl. zakonik cara Basilijusa (Vasilija) Velikog za grčko carstvo, objavljen 887.godina:

Reč Bazilike sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Басилеус) пл. законик цара Басилијуса (Василија) Великог за грчко царство, објављен 887. год.


Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učest...
Bazuka voj. ručni reaktivni bacač....
Bazrđan-baša starešina trgovačkog esnafa....
Bazrđan starešina trgovaca, predstavnik trgovaca...
Baziti pl. kol. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta, dolerita itd.; baz...
Bazirati osnovati, osnivati, zasnovati, utemeljiti; osloniti se, oslanja-ti se...
Sve reči na slovo b