Skip to main content

Berit-mila značenje

šta znači Berit-mila

Na latinici: Definicija i značenje reči Berit-mila (hebr. berit savez, zavet, mila od glagola mal obrezati pokožicu penisa) crkveno-verski obred kod Jevreja; uvo-đenje u zavet praoca Avrama, zavet obre-zanja, obrezanje.

Reč Berit-mila sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (хебр. берит савез, завет, мила од глагола мал обрезати покожицу пениса) црквено-верски обред код Јевреја; уво-ђење у завет праоца Аврама, завет обре-зања, обрезање.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b