Skip to main content

Berza značenje

šta znači Berza

Na latinici: Definicija i značenje reči Berza (fr. bourse,od italijanske reči: borsa, od latinske reči: bursa koža, krzno; tulum za vino) mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova, naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efek-tna berza), zatim sa robom: žitom, ugljem islično: (produktna berza); novčana pijaca, novčanik; berzijanck ljudi koji se bave berzanskim poslovima, koji trguju na ber-zi; berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usredsređuje ponudu i tražnju i, na taj način, utiče na suzbijanje besposlice;isto znači i burza.

Reč Berza sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. боурсе, итал. борса, нлат. бурса кожа, крзно; тулум за вино) место где се редовно састаје пословни и трговачки свет ради закључивања послова, нарочито са меницама и хартијама од вредности (ефек-тна берза), затим са робом: житом, угљем и сл. (продуктна берза); новчана пијаца, новчаник; берзијанцк људи који се баве берзанским пословима, који тргују на бер-зи; берза рада има за задатак да утиче на тржиште радне снаге тиме што усредсређује понуду и тражњу и, на тај начин, утиче на сузбијање беспослице; уп. бурза.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b