Skip to main content

Bilabijal značenje

šta znači Bilabijal

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilabijal (latinski bi-, labium usna) gran. sugla-snik koji se izgovara s obe usne, dvousneni suglasnik (b, p, m).

Reč Bilabijal sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, лабиум усна) гран. сугла-сник који се изговара с обе усне, двоуснени сугласник (б, п, м).


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b