Skip to main content

Bilateralan značenje

šta znači Bilateralan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilateralan (latinski bis, latus strana, od latinske reči: bilateralis) dvostran, obostran, upravljen na suprotne strane; bipateralnikontrakt ugovor koji obavezuje obe ugovaračke strane.

Reč Bilateralan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, латус страна, нлат. билатералис) двостран, обостран, управљен на супротне стране; бипатералниконтракт уговор који обавезује обе уговарачке стране.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b