Skip to main content

Biletar značenje

šta znači Biletar

Na latinici: Definicija i značenje reči Biletar (fr. billetier) poz. prodavac ulaznica za predstave; izdavalac karata (želez-ničkih itd.);isto znači i bileter

Reč Biletar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. биллетиер) поз. продавац улазница за представе; издавалац карата (желез-ничких итд.); уп. билетер


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b