Skip to main content

Biletirati značenje

šta znači Biletirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Biletirati (fr. billeter) stavljati na robu ceduljice sa cenom; izdavati ulaznice, železničke karte i dr.

Reč Biletirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. биллетер) стављати на робу цедуљице са ценом; издавати улазнице, железничке карте и др.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b