Skip to main content

Bilingvitet značenje

šta znači Bilingvitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilingvitet (latinski bis, lingua jezik) dvojezičnost; upotreba dvaju jezika u govoru;figurativno: pritvornost, prepredenost, dvoličnost.

Reč Bilingvitet sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, лингуа језик) двојезичност; употреба двају језика у говору; фиг. притворност, препреденост, дволичност.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b