Skip to main content

Bornirati značenje

šta znači Bornirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bornirati (fr. borner) ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig. umeravati, umeriti želje, ograni-čavati, ograničiti se.

Reč Bornirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. борнер) ограничити, омеђити, поставити граничне белеге, камене међа-ше; фиг. умеравати, умерити жеље, ограни-чавати, ограничити се.


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b