Skip to main content

ćar značenje

šta znači ćar

Na latinici: Definicija i značenje reči ćar (pere. kar,od turske reči: kar) dobit, zarada, korist.

Reč ćar sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (пере. кар, тур. кар) добит, зарада, корист.


ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo c