Skip to main content

ćemane značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (pere. keman,od turske reči: keman) violina.

Reč ćemane napisana unazad: enameć i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. кеман, тур. кеман) виолина.

Slično: 
Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi ne...
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom ...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo ...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukr...
ćemane violina....
Sve reči na slovo cj