Skip to main content

ćemer značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (pers.-tur. kemer, od grčke reči: kamara, nod grčke reči: kemeri) 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukrašen ženski pojas

Reč ćemer napisana unazad: remeć i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (перс.-тур. кемер, грч. камара, нгрч. кемери) 1. мушки кожни појас са преграда-ма за новац, потпаша; 2. богато украшен женски појас

Slično: 
Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi ne...
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom ...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo ...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukr...
ćemane violina....
Sve reči na slovo cj