Skip to main content

Cijankalijum značenje

Šta znači Cijankalijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Cijankalijum (od grčke reči: kyaneos) hen. kalijumova so cijanovodonične kiseline, kalcijumov cijanid, vrlo jak otrov.

Reč Cijankalijum napisana unazad: mujilaknajic

Cijankalijum se sastoji od 12 slova.

Šta je Cijankalijum

На Ћирилици: (грч. кyанеос) хен. калијумова со цијановодоничне киселине, калцијумов цијанид, врло јак отров.

Slično: 
Cijanotipija postupak pri fotografskom kopiranju pri kome svetlošću dodirnuta me...
Cijanoza med. modra bolest, sinjavica, modrenica. ...
Cijankalijum hen. kalijumova so cijanovodonične kiseline, kalcijumov cijanid, vr...
Cijanidizacija hemijski način za izdvajanje zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako ...
Cijanidi pl. hem. jedinjenja cija-na, naročito sa metalima....
Sve reči na slovo c