Skip to main content

Cijanotipija značenje

Šta znači Cijanotipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Cijanotipija (od grčke reči: kyanos, typos otisak, slika) postupak pri fotografskom kopiranju pri kome svetlošću dodirnuta mesta na hartiji poplave.

Reč Cijanotipija napisana unazad: ajipitonajic

Cijanotipija se sastoji od 12 slova.

Šta je Cijanotipija

На Ћирилици: (грч. кyанос, тyпос отисак, слика) поступак при фотографском копирању при коме светлошћу додирнута места на хартији поплаве.

Slično: 
Cijanotipija postupak pri fotografskom kopiranju pri kome svetlošću dodirnuta me...
Cijanoza med. modra bolest, sinjavica, modrenica. ...
Cijankalijum hen. kalijumova so cijanovodonične kiseline, kalcijumov cijanid, vr...
Cijanidizacija hemijski način za izdvajanje zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako ...
Cijanidi pl. hem. jedinjenja cija-na, naročito sa metalima....
Sve reči na slovo c