Skip to main content

Cijanoza značenje

Šta znači Cijanoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Cijanoza (od grčke reči: kyanos)medicina: modra bolest, sinjavica, modrenica.

Reč Cijanoza napisana unazad: azonajic

Cijanoza se sastoji od 8 slova.

Šta je Cijanoza

На Ћирилици: (грч. кyанос) мед. модра болест, сињавица, модреница.

Slično: 
Cijanotipija postupak pri fotografskom kopiranju pri kome svetlošću dodirnuta me...
Cijanoza med. modra bolest, sinjavica, modrenica. ...
Cijankalijum hen. kalijumova so cijanovodonične kiseline, kalcijumov cijanid, vr...
Cijanidizacija hemijski način za izdvajanje zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako ...
Cijanidi pl. hem. jedinjenja cija-na, naročito sa metalima....
Sve reči na slovo c