Skip to main content

Deklarativan značenje

Šta znači Deklarativan


Deklarativan

latinica:

Definicija i značenje reči Deklarativan (od latinske reči: declarativus) koji ima karakter objavljivane (ili: objašnjavanja), objavni, izjavni, iskazni; deklarativna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje šta se izriče glagolom glavne rečenice, npr.: Mislim da ćeš poslati.

Reč Deklarativan napisana unazad: navitaralked

Deklarativan se sastoji od 12 slova.

sta je Deklarativan

Slično:
Šta znači Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Šta znači Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Šta znači Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Šta znači Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Šta znači Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Šta znači Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...