Skip to main content

Deklarirati

Šta znači Deklarirati


Deklarirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Deklarirati (latinski declarare) objaviti, objavljivati; izjaviti, izjavljivati, izraziti se, obznaniti svoju odluku; trgovina: prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja.

Reč Deklarirati napisana unazad: itariralked

Deklarirati se sastoji od 11 slova.

sta je Deklarirati

Slično:
Šta znači Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Šta znači Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Šta znači Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Šta znači Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Šta znači Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Šta znači Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...