Skip to main content

Deklinacija

Šta znači Deklinacija


Deklinacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Deklinacija (latinski declinatio) gramatika: imenska (lli: padežna) promena; fizika: odstupanje (ili: skretanje) magnetne igle od geografskog podnevka (ili: meridijana) nekog mesta; astronomija: upravio odstojanje nebeskog tela od nebeskog polutara, ekvatora; medicina: iščašenje; takođe: opadanje, popuštanje neke bolesti.

Reč Deklinacija napisana unazad: ajicanilked

Deklinacija se sastoji od 11 slova.

sta je Deklinacija

Slično:
Šta znači Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Šta znači Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Šta znači Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Šta znači Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Šta znači Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Šta znači Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...