Skip to main content

Deklinirati značenje

Šta znači Deklinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Deklinirati (latinski declinare okretati)gramatika: menjati po padežima (imenice, prideve, zamenice i brojeve); skretati, savijati, odstupati;pravo: ne priznavati, odbijati.

Reč Deklinirati napisana unazad: itarinilked

Deklinirati se sastoji od 11 slova.

Šta je Deklinirati

На Ћирилици: (лат. децлинаре окретати) грам. мењати по падежима (именице, придеве, заменице и бројеве); скретати, савијати, одступати; прав. не признавати, одбијати.

Slično: 
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti nekome h...
Sve reči na slovo D