Skip to main content

Deklinirati

Šta znači Deklinirati


Deklinirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Deklinirati (latinski declinare okretati) gramatika: menjati po padežima (imenice, prideve, zamenice i brojeve); skretati, savijati, odstupati; pravo: ne priznavati, odbijati.

Reč Deklinirati napisana unazad: itarinilked

Deklinirati se sastoji od 11 slova.

sta je Deklinirati

Slično:
Šta znači Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Šta znači Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Šta znači Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Šta znači Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Šta znači Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Šta znači Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...