Skip to main content

Dekomponirati značenje

šta znači Dekomponirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Dekomponirati (latinski) rastaviti, raščiniti, rastvoriti neko telo na njegove sastavne delove.

Reč Dekomponirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат.) раставити, рашчинити, растворити неко тело на његове саставне делове.


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d