Skip to main content

Dekomponirati

Šta znači Dekomponirati


Dekomponirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dekomponirati (latinski) rastaviti, raščiniti, rastvoriti neko telo na njegove sastavne delove.

Reč Dekomponirati napisana unazad: itarinopmoked

Dekomponirati se sastoji od 13 slova.

sta je Dekomponirati

Slično:
Šta znači Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Šta znači Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Šta znači Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Šta znači Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Šta znači Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Šta znači Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...