Skip to main content

Dekrešendo značenje

Šta znači Dekrešendo

Na latinici: Definicija i značenje reči Dekrešendo (ital. decrescendo) muz. postepeno tiše, sve slabije; mesto koje se tako svira.

Reč Dekrešendo napisana unazad: odnešerked

Dekrešendo se sastoji od 10 slova.

Šta je Dekrešendo

На Ћирилици: (итал. децресцендо) муз. постепено тише, све слабије; место које се тако свира.

Slično: 
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti nekome h...
Sve reči na slovo D