Skip to main content

Dekrešendo

Šta znači Dekrešendo


Dekrešendo značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dekrešendo (od italijanske reči: decrescendo) muz. postepeno tiše, sve slabije; mesto koje se tako svira.

Reč Dekrešendo napisana unazad: odnešerked

Dekrešendo se sastoji od 10 slova.

sta je Dekrešendo

Slično:
Šta znači Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Šta znači Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Šta znači Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Šta znači Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Šta znači Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Šta znači Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...