Skip to main content

Demolirati

Šta znači Demolirati


Demolirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Demolirati (latinski demoliri, od francuske reči: demolir) rušiti, porušiti, razvaliti; upropastiti, uništiti; pr. demoliran.

Reč Demolirati napisana unazad: itarilomed

Demolirati se sastoji od 10 slova.

sta je Demolirati

Slično:
Šta znači Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine...
Šta znači Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Šta znači Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, ...
Šta znači Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Šta znači Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Šta znači Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demosten...