Skip to main content

Demulencija značenje

šta znači Demulencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Demulencija (latinski demulentia) pl. med, sredstva (ili: lekovi) za umirivanje bolova.

Reč Demulencija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. демулентиа) пл. мед, средства (или: лекови) за умиривање болова.


Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova n...
Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u c...
Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demostenska rečito...
Sve reči na slovo d