Skip to main content

Dempfer značenje

šta znači Dempfer

Na latinici: Definicija i značenje reči Dempfer (nem. Dampfer) prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova na muzičkim instrumentima, muzički češalj.

Reč Dempfer sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Дампфер) пригушивач, напра-ва за ослабљивање и ублажавање јачине тонова на музичким инструментима, музички чешаљ.


Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova n...
Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u c...
Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demostenska rečito...
Sve reči na slovo d