Skip to main content

Demotičan značenje

šta znači Demotičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Demotičan (od grčke reči: demotikos) koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu.

Reč Demotičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. демотикос) који припада народу, народни, наклоњен народу.


Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova n...
Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u c...
Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demostenska rečito...
Sve reči na slovo d