Skip to main content

Demon značenje

Šta znači Demon


Demon

latinica:

Definicija i značenje reči Demon (od grčke reči: daimon) natprirodno biće, duh, naročito zao duh, sotona; zla kob.

Reč Demon napisana unazad: nomed

Demon se sastoji od 5 slova.

sta je Demon

Slično:
Šta znači Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine...
Šta znači Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Šta znači Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, ...
Šta znači Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Šta znači Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Šta znači Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demosten...