Skip to main content

Demonski značenje

šta znači Demonski

Na latinici: Definicija i značenje reči Demonski (od grčke reči: daimonios) đavolski; soton-ski; natprirodan.

Reč Demonski sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. даимониос) ђаволски; сотон-ски; натприродан.


Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova n...
Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u c...
Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demostenska rečito...
Sve reči na slovo d