Skip to main content

Depo značenje

šta znači Depo

Na latinici: Definicija i značenje reči Depo (fr. depot) stovarište, magacin za robu, sklonište; vojska: vojska koja služi za dopunu ostalih jedinica; vojni materijal koji služi za dopunu; mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal; an depo (fr. en depot) na čuvanje.

Reč Depo sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. депот) стовариште, магацин за робу, склониште; вој. војска која служи за допуну осталих јединица; војни материјал који служи за допуну; место где се чувају топови и остали ратни материјал; ан депо (фр. ен депот) на чување.


Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predsta...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, im...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, ...
Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...
Sve reči na slovo d