Skip to main content

Deputat značenje

šta znači Deputat

Na latinici: Definicija i značenje reči Deputat (latinski deputatum) utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, u naturi, npr. drva, žito, stan i dr., kao jedan deo svojih prinadležnosti.

Reč Deputat napisana unazad: deputat i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. депутатум) утврђени приход који неко, поред плате, прима годишње у стварима, у натури, нпр. дрва, жито, стан и др., као један део својих принадлежности.

Slično: 
Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predsta...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, im...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, ...
Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...
Sve reči na slovo d