Skip to main content

Deputatist značenje

šta znači Deputatist

Na latinici: Definicija i značenje reči Deputatist (latinski deputatum) onaj koji prima deputat.

Reč Deputatist napisana unazad: deputatist i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. депутатум) онај који прима депутат.

Slično: 
Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predsta...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, im...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, ...
Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...
Sve reči na slovo d