Skip to main content

Deputirati značenje

šta znači Deputirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Deputirati (latinski deputare) odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti.

Reč Deputirati napisana unazad: deputirati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. депутаре) одредити, назна-чити; изабрати, упутити.

Slično: 
Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predsta...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, im...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, ...
Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...
Sve reči na slovo d