Skip to main content

Depurirati značenje

šta znači Depurirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Depurirati (fr. depurer) čistiti, pročistiti, očistiti krv

Reč Depurirati napisana unazad: depurirati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. депурер) чистити, прочистити, очистити крв

Slično: 
Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predsta...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, im...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, ...
Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...
Sve reči na slovo d