Skip to main content

Depresija

Šta znači Depresija


Depresija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Depresija (latinski deprimere, depressio) psihologiji: utučenost, potištenost, klonulost psihičke energije, poglavito osetljivosti, naročito u zajednici sa izvesnim afektima (briga itd.) i melanholijom; medicina: operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže; ulegnuće, spuštanje; kol. oblast koja leži niže od morske površine; meteor. padanje žive u barometru usled slabog pritiska vazduha; nizak pritisak vazduha; trgovina: padanje cena, opadanje cena; fizika: kapilarno pritiskivanje zkive u kapilarnim cevima; astronomija: uglovno odstojanje zvezde ispod horizonta.

Reč Depresija napisana unazad: ajiserped

Depresija se sastoji od 9 slova.

sta je Depresija

Slično:
Šta znači Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narod...
Šta znači Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Šta znači Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organi...
Šta znači Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Šta znači Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u s...
Šta znači Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...