Skip to main content

Depresija značenje

šta znači Depresija

Na latinici: Definicija i značenje reči Depresija (latinski deprimere, depressio) psihologiji: utučenost, potištenost, klonulost psihičke energije, poglavito osetljivosti, naročito u zajednici sa izvesnim afektima (briga itd.) i melanholijom;medicina: operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže; ulegnuće, spuštanje; kol. oblast koja leži niže od morske površine; meteor. padanje žive u barometru usled slabog pritiska vazduha; nizak pritisak vazduha;trgovina: padanje cena, opadanje cena;fizika: kapilarno pritiskivanje zkive u kapilarnim cevima;astronomija: uglovno odstojanje zvezde ispod horizonta.

Reč Depresija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. депримере, депрессио) псих. утученост, потиштеност, клонулост психичке енергије, поглавито осетљивости, нарочито у заједници са извесним афектима (брига итд.) и меланхолијом; мед. операција ока при којој се живац потискује наниже; улегнуће, спуштање; кол. област која лежи ниже од морске површине; метеор. падање живе у барометру услед слабог притиска ваздуха; низак притисак ваздуха; трг. падање цена, опадање цена; физ. капиларно притискивање зкиве у капиларним цевима; астр. угловно одстојање звезде испод хоризонта.


Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predsta...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, im...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, ...
Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...
Sve reči na slovo d