Skip to main content

Diplomatski značenje

šta znači Diplomatski

Na latinici: Definicija i značenje reči Diplomatski (od grčke reči: diploma) poveljno, dokumentirano, što se osniva ili dokazuje na osnovu povelja; što se tiče pregovora i veza između država, što spada u poslove jednog poslanika na strani; državnički, poslanički, ambasadorski;figurativno: mudro, oprezno, učtivo, uglađeno, sa puno takta; diplomatski kor (fr. corps diplomatique) svi predstavnici stranih država akredi-tovani na jednom dvoru, kod neke vlade, diplomatske telo.

Reč Diplomatski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. диплома) повељно, документирано, што се оснива или доказује на основу повеља; што се тиче преговора и веза између држава, што спада у послове једног посланика на страни; државнички, посланички, амбасадорски; фиг. мудро, опрезно, учтиво, углађено, са пуно такта; дипломатски кор (фр. цорпс дипломатиqуе) сви представници страних држава акреди-товани на једном двору, код неке владе, дипломатске тело.


Diplomirani Diplomirani označava osobu koja je uspešno odbranila svoj diplomski ra...
Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Sve reči na slovo d