Skip to main content

Diplomatski značenje

šta znači Diplomatski

Na latinici: Definicija i značenje reči Diplomatski (od grčke reči: diploma) poveljno, dokumentirano, što se osniva ili dokazuje na osnovu povelja; što se tiče pregovora i veza između država, što spada u poslove jednog poslanika na strani; državnički, poslanički, ambasadorski;figurativno: mudro, oprezno, učtivo, uglađeno, sa puno takta; diplomatski kor (fr. corps diplomatique) svi predstavnici stranih država akredi-tovani na jednom dvoru, kod neke vlade, diplomatske telo.

Reč Diplomatski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. диплома) повељно, документирано, што се оснива или доказује на основу повеља; што се тиче преговора и веза између држава, што спада у послове једног посланика на страни; државнички, посланички, амбасадорски; фиг. мудро, опрезно, учтиво, углађено, са пуно такта; дипломатски кор (фр. цорпс дипломатиqуе) сви представници страних држава акреди-товани на једном двору, код неке владе, дипломатске тело.


Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Dipsomanija med. strast za pićem; pijaničko ludilo...
Sve reči na slovo d