Skip to main content

Discernirati značenje

šta znači Discernirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Discernirati (latinski discernere) odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati.

Reč Discernirati napisana unazad: discernirati i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. дисцернере) одвајати, разликовати, распознавати, увиђати, сазнавати.

Slično: 
Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d