Skip to main content

Disciplinabilan značenje

šta znači Disciplinabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Disciplinabilan (od latinske reči: disciplinabilis) sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti.

Reč Disciplinabilan sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. дисциплинабилис) способан да се обучи или доведе у ред, који се може нечем научити.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d