Skip to main content

Discesija značenje

šta znači Discesija

Na latinici: Definicija i značenje reči Discesija (latinski discessio) odlazak, odvajanje; razvod braka.

Reč Discesija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. дисцессио) одлазак, одвајање; развод брака.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d