Skip to main content

Disciplina značenje

šta znači Disciplina

Na latinici: Definicija i značenje reči Disciplina (latinski disciplina) stega, red, poredak, zapt (školski, vojni, crkveni); kod kaluđera: bič, bičevanje; nauka, grana nauke, učenje, naučna struka; naučni predmet, nastava, nastavni metod; disciplina arkana (latinski disciplina arcana) tajna nauka;teologija: uredba o tajnama

Reč Disciplina sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. дисциплина) стега, ред, поредак, запт (школски, војни, црквени); код калуђера: бич, бичевање; наука, грана науке, учење, научна струка; научни предмет, настава, наставни метод; дисциплина аркана (лат. дисциплина арцана) тајна наука; теол. уредба о тајнама


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d