Skip to main content

Disciplinirati značenje

šta znači Disciplinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Disciplinirati (latinski disciplina) naviknuti (ili: navikavati) na stegu, na red, na zapt; držati u stezi, u redu, u zaptu, u strogosti; disciplinirane trupe izvežbani i dobro obučeni ili na red naviknuti vojnici.

Reč Disciplinirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. дисциплина) навикнути (или: навикавати) на стегу, на ред, на запт; држати у стези, у реду, у запту, у строгости; дисциплиниране трупе извежбани и добро обучени или на ред навикнути војници.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d