Skip to main content

Disciplinirati

Šta znači Disciplinirati


Disciplinirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Disciplinirati (latinski disciplina) naviknuti (ili: navikavati) na stegu, na red, na zapt; držati u stezi, u redu, u zaptu, u strogosti; disciplinirane trupe izvežbani i dobro obučeni ili na red naviknuti vojnici.

Reč Disciplinirati napisana unazad: itarinilpicsid

Disciplinirati se sastoji od 14 slova.

sta je Disciplinirati

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...